Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Sigvard Cederroth: Bondsagan

Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige
Visa bild i full storlek


Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige


Pris: 295 SEK (inkl. 6 % moms)

 

Boken är en samling av de flesta texter som har publicerats i samband med Mångfaldsbarometern.

I det första kapitlet redogör Fereshteh Ahmadi, Mehrdad Darvishpour och Irving Palm för resultat från Mångfaldsbarometern 2005–2014 och även andra undersökningar. De presebterar också en sociologisk analys av insamlade data under tio år.

I det andra kapitlet presenterar Orlando Mella de första årens resultat utifrån ett sociologiskt perspektiv, både teoretiskt och metodologiskt.

I det tredje kapitlet förklarar Orlando Mella resultaten av sju års mätningar av attityder till mångfald och fastställer och tolkar vissa tendenser som stabila profiler.

Det fjärde kapitlet fokuserar på mångfalden i arbetslivet. Den svenska välfärden är tydligt relaterad till invandring. Att underlätta för invandrare att få möjlighet till arbete och egen försörjning har ansetts viktigt för deras integrering i samhället. Invånarnas egna erfarenheter av kontakter med personer med utländsk bakgrund visar sig påverka befolkningens attityder liksom kön, ålder och utbildning.

I det femte kapitlet behandlas problem kring integration. Mångfaldhetsbarometern 2009 som kompletterats med ett antal intervjuer visar att en stor andel av befolkningen har positiva erfarenheter av invandrare och menar att de skall ha samma rättigheter och möjligheter som den infödda befolkningen. Studien visar dock att den sociala toleransen har sina gränser och tycks förändras över tid.

Kapitlen 6–15 betår av de årliga rapporterna av Mångfaldhetsbarometern. I dessa rapporter hittar man statistik och förklaringar av olika tabeller och figurer som presenteras.

 

Titel: Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige
Författare: Fereshteh Ahmadi, Orlando Mella, Irving Palm och Mehrdad Darvishpour 
Utgivare: Högskolan i Gävle
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2015
Antal sidor: 553
ISBN: 978-91-88145.02.4
 Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

obesity in children due to technology fat burn and muscle building in one obesity laws us weight loss tips for runners quick weight loss diet for women zone diet yoghurt fat burning dumbbell routine beyond diet podcast weight loss camps la jolla fat burning exercises home men burn fat fast by running 8 diet tips from child obesity and fast food 2011 virgin active diet programs obesity mayo clinic best weight loss supplements at gnc obesity increases cancer fat burning stage cardio fat burning cycling workout south beach diet 30 day shred obesity weight graph paleo diet for vegetarians science diet dog food sensitive stomach obesity pregnancy problems exercise in obesity metabolic syndrome and diabetes gaps diet practitioners factors of obesity in children 1200 calorie low cholesterol diet plan diet snacks for women zantrex 3 dietary rapid weight loss supplement 60 ct obesity research temple university weight loss pills xenadrine extreme makeover weightloss edition season 1 episode 8 candida diet things to eat victoria justice diet and exercise plan best meal replacement supplements for weight loss candida diet stage 2 cheap diet plans for women diet to lose stomach fat and gain muscle best dietary supplements weight loss raw food diet 30 days gout diet and exercise best way to burn stubborn fat 5 factor diet eating plan dotties weight loss journey supplements for weight loss cla brat diet help diarrhea yogurt diet weight loss can i burn belly fat by walking obesity problems in society sensa weight loss official website weight watchers bmi calculator for men diet to lower bad cholesterol and raise good free diet plans sparkpeople hcg injections for weight loss how much risks with obesity 17 day diet breakfast recipes zone diet how many blocks do i need top rated weight loss programs for women diet to lose belly fat only xyngular diet reviews fat burning erg workouts burn more fat running or swimming engine 2 diet meatloaf recipe pre diabetic diet plan examples alimentos light diet e zero gross obesity definition xul deity diet with vegetables and fruits to lose weight weight loss hypnosis podcast free best appetite suppressant over the counter australia anti inflammatory diet wheat fat burn and muscle building in one child obesity statistics in australia appetite suppressants on nhs ultra diet 2 nz anti inflammatory diet reviews celebrity weight loss before and after 2011 the obesity society learning center diet tolerated definition weight loss success stories women 100 pounds grapefruit diet snack caveman diet quotes burn upper body fat fast abs diet for women with jessica smith weight conversion table free zantrex 3 dietary rapid weight loss supplement 60 ct appetite suppressants pros and cons weight chart age and height children swisse appetite suppressant 50 extreme makeover weightloss edition tv duck vegetarian diet quorn burn the fat feed the muscle online pdf obesity scientific definition burn the fat before and after weight watchers meetings or online pre diabetic diet recommendations the diet with no carbs weight watchers etools cost lifetime members age related height weight chart obesity workout videos all water diet 2 weeks best diets after having baby australian obesity rates graph diets that work in 4 days burn more fat running or swimming weight loss supplements for women in south africa fat burn exercises for women at home fruit and vegetable diet grocery list pre diabetic diet plan recommendations south beach diet egg salad fast food obesity deaths caveman diet beer 90 plant based diet obesity treatment by diet diet to lower cholesterol without medication weight loss medication approved by fda obesity statistics rural vs urban facts on obesity and fast food raw diet recipes fat burning foods diet plan weight gain pills gnc gynoid obesity pictures paleo diet food list yogurt free diet plan india the interval training workout build muscle and burn fat with anaerobic exercise obesity scale male burn fat off stomach exercises healthy diet plan grocery list healthy foods to avoid for weight loss child obesity mississippi caveman diet for women obesity surgery journal website factors of obesity in children dukan diet list vegetables 9 diet foods that make you hungrier obesity society of america diet sonic tea 4 fat burning intense cardio workouts best weight loss supplement for women over the counter 15 day weight loss support cleanse flush burn more fat during walking healthy food options weight loss diet soda formaldehyde snopes cdc childhood obesity bmi caveman diet channel 5 san francisco obesity problems in other countries best weight loss supplement for men over the counter weight management clinic in kolkata a diet for gestational diabetes weight loss pills zotrim dukan diet quiche weight loss seizure medication fat burning heart rate walking appetite suppressant prescription side effects exercises to burn belly fat fast for women cabbage soup diet weight watchers research on obesity and weight control indicates that obesity prostate cancer risk weight conversion table for children diet weight loss calorie calculator weight loss supplements for men vitamin shoppe balanced diet menu vegetarians 5 2 diet 600 calories dietrich bonhoeffer 1945 free diet plans online 30 day mediterranean diet 2gm na low cholesterol diet vegetarian diet articles foods that burn up belly fat best weight loss supplements from walmart weight gain supplements philippines rapid weight loss yoga exercise video south beach diet how it works best supplement for weight loss workout 4 hour body diet for diabetics 75 raw food diet plan supplements for weight loss surgery beyond diet cheese who obesity life expectancy weight gain pills in zimbabwe appetite suppressant duromine not working does green tea burn fat fast sensa weight loss reviews 2010 good diet for ripped abs fat burning foods thermic effect best weight loss supplement nz tips diet yg sihat burn belly fat teenagers ultra diet menu obesity rates historical good diet plans for young women quickest way to burn fat and build muscle seven foods that burn belly fat grapefruit diet menu foods anti inflammatory diet turmeric cardio fat burn percentage healthy diet plan for men appetite suppressant herbal tea appetite suppressants dr oz part 2